Sherborne Developmental Movement

Педагогиката на движението ‘Sherborne’ има за цел двигателно, когнитивно, социално и емоционално развитие чрез (индивидуални или групови) двигателни дейности. Sherborne развива положителна самооценка у клиента и  способност за създаване на взаимоотношения и общуване с други хора. 

Методът е разработен от Veronica Sherborne. Нейната програма се прилага успешно при малки деца (до 3 год.), деца в предучилищна и начална училищна възраст, при деца, младежи и възрастни със сензорни, двигателниинтелектуални, социални и емоционални затруднения. 

Двигателната програма се разделя на 3 части: 

 

1.Осъзнаване на собственото тяло 

 • център (торс 
 • частите на тялото, които носят тежестта (колене, бедра)   
 • периферни части на тялото (ръце, крака 

  

2.Осъзнаване на пространството 

 • място
 • време
 • земно притегляне 
  1.    срещу земното притегляне 

         2.   предаване на земното притегляне 

  

3.Осъзнаване на друг човек  

 • дейности с друг 
 • дейности срещу друг 
 • дейности заедно